Totalnormal
Totalnormal arbetar för att skapa öppenhet kring psykisk ohälsa och med att skapa meningsfull aktivitet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vill minska på utanförskap och fördomar och ger möjligheter till målgruppen att vara med skapa ett öppnare samhällsklimat.

Det är viktigt att få känna sig delaktig i samhället och att känna att man har en röst – och att någon lyssnar på det man har att säga. Det är också viktigt att känna att man har möjlighet att vara med och påverka. Totalnormal arbetar med att uppmuntra deltagarna att våga prata om sina erfarenheter och upplevelser av sin psykiska ohälsa eftersom öppenhet skapar en positiv utveckling för både individen och samhället.

Vi jobbar med radio, scenkonst och film. Det är en låg tröskel till Totalnormal, alla kan vara med i radioprogrammet Radio Totalnormal där det finns en mängd aktiviteter som är lätta att anpassa efter individens intressen och möjligheter till prestation. I Scen Totalnormal har vi aktiviteter för unga vuxna i en återhämtningsfas, och det finns möjlighet att jobba lite mer långsiktigt och fördjupat med scenkonst på temat. Film Totalnormal kommer från hösten 2017 att arbeta med workhops för unga vuxna på temat.

 

Metod
Vi har arbetat mot målgruppen sedan 2008 och arbetar efter en egenutvecklad metod som till stor del är inspirerad av individanpassat stöd enligt IPS-modellen samt Fontänhusmodellen . Vi är en del av Mediahuset Fanzingo och vår metod utgår ifrån Fanzingos mission att skapa möjligheter för unga i allmänhet, och människor som lever i en medieskugga i synnerhet, att lära sig berätta historier utifrån sitt perspektiv.

Sedan 2006 är mediehuset Fanzingo en oberoende professionell plattform för unga personer och andra underrepresenterade grupper som vill nå ut med sina idéer och tankar: i radio, genom film & tv och i skrift.

Målet är att vår verksamhet ska ha en låg tröskel för att som första steg kunna leda till att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden eller studier. “Klientens” preferenser är a och o enligt IPS och det är mycket viktigt anser även vi. En stor del av vårt arbete går ut på att möjliggöra våra deltagares preferenser då vi har sett att det betyder mycket för deras återhämtning att få utföra arbetsuppgifter som de tycker om och är intresserade av. Vi tror också på att det är viktigt att börja så snart som möjligt. Vi har många gånger sett bevis på att meningsfulla aktiviteter kan vara en knuff i rätt riktning för den som tvivlar på sin förmåga.

Fontänhusmodellen bygger på att arbeta sida vid sida, att utföra verkliga arbetsuppgifter tillsammans med handledare, samt på social gemenskap. Vi arbetar med våra deltagare inspererat av detta och skapar en verksamhet som är på riktigt, den radio, film och scenkonst de skapar kommer att kunna användas och visas för att öka öppenheten runt psykisk ohälsa i samhället. Men det är även viktigt att träffa andra i samma situation samt att ha en meningsfull social aktivitet att gå till.

www.fanzingo.se
www.fountainhouse.se