Scen Totalnormal

Om oss

Scen Totalnormal skapar scenkonst tillsammans med unga som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Projektet är en del av Totalnormal som drivs av Fanzingo.

För mer information kontakta projektledare Emma Lundenmark. Emma(at)totalnormal.se

Vi finns också på facebook och instagram

Aktuellt

Just nu har vi ett samarbete med en psykosmottagning där vi undersöker hur vi kan slå hål på fördomar mot psykisk ohälsa genom teater. Projektet drivs med stöd av region Stockholm.

Vi jobbar med teater för att bryta stigmatisering och stärka deltagarna. Utifrån deltagarnas behov och önskemål utforskar vi hur vi kan växa enskilt och tillsammans med hjälp av teater. Med enkla övningar i drama, improvisation och rörelse skapar vi ett positivt sammanhang och en meningsfull aktivitet.

Syftet med projektet är att undersöka hur man kan arbeta med teater för att hantera stigmatisering och självstigma. Vi kommer arbeta fram en modell som ska kunna användas och spridas. Forskning visar att patienter med schizofreni i hög grad upplever diskriminering i nära relationer, och sociala sammanhang men även från vårdpersonal.

I gruppen ingår både patienter och sjuksköterskor/samordnare på mottagningen. Utifrån deltagarnas egna erfarenheter, ord och idéer skapar vi kollektivt upp en föreställning från grunden.

Metod

Metodhandbok teater och psykos

Scen Totalnormal utforskar ett metodarbete för teater inom psykosvård. I jagstärkande och gruppstärkande övningar undersöker deltagarna vilka de är bortom sjukdom. Övningarna är tänkte att kunna användas som komplement till ordinarie behandling och har utformats som ett kreativt komplement till NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy).

NECT är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Självstigma är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och har ofta stor inverkan på möjligheterna att leva i samhället. Självstigma innebär att en person har börjat tro att stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer in på en själv.

Totalnormal syftar istället till att se det friska hos individen och att stärka det.

Det är viktigt att få känna sig delaktig i samhället och att känna att någon lyssnar på det en har att säga. Det skapar en känsla av mening och inger hopp. Det är också viktigt att känna att det finns en möjlighet att vara med och påverka. 

Metod Totalnormal

När vi jobbar med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa så arbetar vi utifrån en egenutvecklad metod som bygger på IPS-modellen samt Fontänhusmodellen. Det finns ett mycket stort behov av rehabilitering till arbete för personer med en psykisk sjukdom. En metod för detta är Individual Placement and Support (IPS), som internationellt betraktas som den mest effektiva insatsen för att hjälpa dessa personer att närma sig arbetsmarknaden. 

Målet är att vår verksamhet ska ha en låg tröskel för att som första steg kunna leda till att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden eller studier. I linje med IPS-metoden går vårt arbete går ut på att möjliggöra för våra deltagare att arbeta efter sina egna önskemål. Det betyder mycket för återhämtningen att få utföra arbetsuppgifter personen själv tycker om och är intresserad av. Fontänhusmodellen bygger på social gemenskap som skapas genom att arbeta sida vid sida och att utföra verkliga arbetsuppgifter tillsammans med en handledare.

Historik

Tidigare produktioner : Scenkonstdelen initierades under 2016 som ett undersökande i hur det går att arbeta sceniskt med personer som på olika sätt lider av psykisk ohälsa eller utanförskap. Resultaten blev föreställningen ”När bara de döda solarna ser” i juni 2016, och under 2017 och 2018 lanserades projektet 52 Hz, som utgår från temat Självmord. (se nedan)


Läs en artikel om projektet i Stockholms Fria

52 Hz 

52 Hz var namnet på ett scenkonstarbete under ledning av regissören Aurelia Le Huche. Grundmaterialet till 52Hz skapades genom workshops och repetitioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Temat var självmord och det ämnet avhandlades på sitt mest ärliga, absurda, humoristiska och allvarliga vis. Projektet byggde på en kombination av dokumentär communityteater och professionell konstnärlig verksamhet.

Alla föreställningar följdes av en workshop med publiken och under 2016 och 2017 visades flera redovisningar på Unga Klara. Projektet var (i kontakt med publik) ett samarbete med föreningen MIND och andra aktörer inom suicidprevention.

Syftet med 52 Hz var att genom konst ge unga som lider av psykisk ohälsa en röst, samt suicidpreventivt syfte nå ut med frågor kring normer, identifikation och maktanalys i relation till temat.

52 Hz – ETT PÅGÅENDE SCENKONSTPROJEKT OM VARAT, TIDEN, OCH VÄRLDENS ENSAMMASTE VAL

Där ingenting lever, växer ändå baklänges en reva av tid.
Och jag reser i den tysta rymden under havets yta.
Jag står inför världens ensammaste val och jag kan inte välja.

Regi: Aurelia Le Huche
Text: Ensemblen, Aurelia Le Huche, Christoffer Nilsson, Peter Lindahl och Robert Naverstam
Musik: JVM
Medverkande: Binyam Haile, Cesar Borgkrans, Franciska Löfgren, Henrik Wenne, Julia Norén, Sven Rickström samt Christoffer Nilsson (inspelad röst)
Producent: Emma Lundenmark

MER OM SCEN TOTALNORMAL: Alla Scen Totalnormals evenemang görs i samarbete med olika samarbetspartners och scener. Evenemangen görs inför publik och tidigare spelades evenemangen även in och finns på: www.radiototalnormal.se, samt på Soundcloud.

——————–

Hittills har Scen Totalnormal arrangerat fem evenemang som går att lyssna på:

– Dieselverkstadens bibliotek 10 oktober 2016: Vad säger du till någon som vill ta sitt liv
– Fontänhuset Sköndal 18 februari 2016: Att bli sedd
– LAVA bibliotek och verkstad, Kulturhuset 18 mars 2016: Plattan – En scenföreställning
– Dieselverkstadens bibliotek 20 april 2016: Skriv utifrån ditt psyke!
– Bullkyrkan i Gamla Stan 27 maj 2016: – När bara de döda solarna ser

Scen Totalnormal drevs de tre första åren med stöd från allmänna arvsfonden:  http://www.arvsfonden.se/projekt/glappetscen-totalnormal

Projektet vill skapa möjligheter för unga som vill prata öppet om psykisk ohälsa att uttrycka sig och få möjligheten att bli lyssnade på, att utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, påverka samhällsdebatten. Projektet vill också öka samverkan och förståelse mellan deltagare, verksamheter, vårdenheter, organisationer och föreningar inom området.